.  

 PERSONEl

 BAYİ KODU

 KULLANICI ADI

 ŞİFRE
 
7/24 ONLINE TL YÜKLEME - TÜRK TELEKOM - VODAFONE
 iletisim: 4mathotmail.com.tr
 4mathotmail.com.tr
 
 
 Bayimiz Olun
Bayimiz Olun /
Bayilik Sözleşmesi

1. TARAFLAR:
 “……………………………………………………………………………………….” adresinde mukim firmamız (bundan böyle kısaca “SİTESAHİBİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; “………………….............................………………………………………………..” adresinde mukim “……………………………………………………………………………………….” (bundan böyle kısaca “Bayi” olarak anılacaktır) aşağıda belirlenen maddeler çerçevesinde işbu Sözleşme (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) hüküm ve şartları üzerinde tam bir anlaşmaya vararak Sözleşmeyi akdetmişlerdir. Sözleşme’de SİTESAHİBİ ve ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.
2. TANIMLAR:
Sanal TL :
Alt ve üst limitleri Türkiye’de faaliyet gösteren GSM Operatörleri tarafından belirlenen miktar ya da tutarlarda, yüklemesi sistem üzerinden yapılan ve tüketicilere fiziksel TL kart verilmeden satılan TL. SİTESAHİBİ : SİTESAHİBİ’in tüm haklarına sahip olduğu, GSM Operatörlerine ait Sanal TL ürünlerinin satışı için oluşturulmuş web tabanlı sanal TL satış sistemi.
Kontör/TL Yükleme Kartı:
Alt ve üst limitleri GSM Operatörleri tarafından belirlenen miktar ya da tutarlar da fiziksel TL kart olarak satılan TL.
Satış Kanalı:
Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından işletilen ve çeşitli ticari alanlarda faaliyet göstermekle birlikte, GSM Operatörlerinin TL satışlarını da yapan işletmelerdir.
Bayi:
Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından işletilen ve çeşitli ticari alanlarda faaliyet gösteren, SİTESAHİBİ ile işbu sözleşmeyi imzalamış olan kişilerdir.
Alt Bayi
: SİTESAHİBİSanal sisteminde Bayi’lerin altında tanımlanmış ve sanal TL ticari faaliyetlerinden Bayilerin sorumlu olduğu kişiler.

3. KONU ve KAPSAM:
İşbu Sözleşme; SİTESAHİBİ tarafından, Bayilere ve Bayiler üzerinden diğer Satış Kanallarına ve Alt Bayilere Sanal TL satışı yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespiti amacı ile ve mezkur sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır. İşbu Sözleşme ile ulaşılmak istenen amaç; Bayi tarafından Sanal TL satışı yapılması sureti ile, Operatörlere ait TL lerin satış noktalarının arttırılmasıdır.

4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
4.1.
Bayi; vermiş olduğu siparişin bedelini, SİTESAHİBİ’in münhasıran belirleyeceği satış koşullarına göre, www.SİTESAHİBİ.com adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.
Ödemenin zamanında ve tam olarak yapılmaması halinde, SİTESAHİBİ Sanal TL Limiti işlem dışı bırakılacak ve vadesinde ödenmeyen bedel için SİTESAHİBİ tarafından Bayi’ye, vadesinde ödenmeyen bedel üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranında aylık gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir. SİTESAHİBİ ödenmeyen bedelleri, bu Sözleşmesi tazmin etme hakkı saklıdır.
4.2.
Bayi; Sanal TL satışı yapabilmek için, İşbu Sözleşme’nin Tarafların yetkili temsilcileri eliyle imzalanma tarihinden sonra, SİTESAHİBİ’e yazılı olarak bildirecek ve bu bildirimi müteakip SİTESAHİBİ tarafından Bayi’ye, siparişte belirtilen bedelde Sanal TL limiti tahsis edilecektir.
4.3.
Sanal TL Siparişi bedellerine ilişkin faturalama işlemi, SİTESAHİBİ tarafından günlük olarak yapılacak olup, faturalar haftalık olarak toplu şekilde gönderilecektir. Ancak, işbu Sözleşme’nin 4.5. maddesinde belirtilen iade sürecinin oluşması durumu istisnadır. Bayi adına Sanal TL Limiti tayin edilmesine ilişkin koşullar, Bayi’ye yazılı olarak bildirilmek kaydı ile SİTESAHİBİ tarafından her zaman ve tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.
4.4. Bayi; SİTESAHİBİ tarafından operatörler tarafından sağlanan Sanal TL Limiti dahilinde, Satış Kanallarına Sanal TL Satışı yapabilecektir. Ancak ticari web sitelerine, Zincir Mağazalara ve yapacağı Sanal TL Satışları için önceden SİTESAHİBİ’nin yazılı onayını almakla yükümlü olacaktır.
4.5.
Bayi, SİTESAHİBİ’e verdiği ve sistemine yüklemesi tamamlanmış ve bedeli SİTESAHİBİ’e ödenmiş olan TL siparişinin tamamını veya bir kısmının iptal edilmesi ve ödemenin kendisine iade edilmesini istemesi durumunda, SİTESAHİBİ; öncelikle Bayi’nin Sanal TL sistemini kapatacak ve söz konusu yüklemeden harcama olup olmadığını kontrol edecektir. Herhangi bir harcama yapılmışsa bu tutar bedeli toplam bedelden düşülecek ve kalan tutar için bayiden iade faturasının gelmesini müteakip Bayi’ye ödeme yapılacak ve sistem tekrar aktif hale getirilecektir.
4.6. Bayi; SİTESAHİBİ tarafından adına sağlanan Sanal TL Limitine uygun olarak, satış yapacağı Satış Kanalları’nın ve Alt Bayilerin her birine, belirleyeceği koşullar dahilinde “Sanal TL Limitleri” tayin edecektir. Satış Kanalları ve Alt Bayi’ler ile Bayi arasındaki ticari koşullar ve anlaşmalar SİTESAHİBİ için bağlayıcı olmayacak ve bayi söz konusu Satış Kanalları ve Alt Bayiler ile yapmış olduğu anlaşmalardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Ancak bayi; Satış Kanalları ve Alt Bayi’ler ile imzalayacağı Sözleşmelerde ve/veya anlaşmalarda, Satış Kanalları tarafından aşağıda belirtilen yükümlülüklere uyulması için gerekli düzenlemelerin bulunmasını sağlamakla, söz konusu yükümlülüklere uyulup uyulmadığını denetlemekle ve yaptığı Sanal TL satışları için, Satış Kanallarına usulüne uygun olarak düzenlenmiş fiş/fatura vermekle ve gerektiğinde bunu SİTESAHİBİ’e ibraz etmekle yükümlüdür.
4.7.
Bayi; Sanal TL Satışı yapmış olduğu Satış Kanallarının; Abonelere yapacağı Sanal TL yüklemelerinde, yükleme yaptıran kişilere, yüklemeye ilişkin olarak usulüne uygun olarak düzenlenmiş fiş/fatura vermelerini temin edecektir.
4.8. Satış Kanallarının, elde ettikleri Abone bilgilerinin gizliliğini korumasını, Sanal TL yükleme işlemi dışında başka herhangi bir amaçla kullanmamasını/kullandırmamasını ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamalarını temin edecektir.
4.9.
Bayi; söz konusu kurallara uygun olarak yapılmayan, yanlış/eksik yapılan ya da parasının tahsil edilmiş olmasına rağmen hiç yapılmayan Sanal TL Yüklemeleri, Abone bilgilerinin başka amaçlarla kullanılması vb. nedenlerle doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve bu nedenle SİTESAHİBİ’nin ya da tüketicilerin uğrayacakları zararları derhal tazmin edecektir.
4.10. Sanal TL Satışının yapılabilmesi için, SİTESAHİBİ ile bayi ve bayi ile Satış Kanalı arasında internet ya da benzeri bir alt yapı sistemi kurulacaktır. SİTESAHİBİ ile bayi arasındaki sistemin;
4.10.1. Kurulması, işletilmesi ve söz konusu sistemden doğan maliyetlerin karşılanması Bayi’nin yükümlülüğündedir. Her iki bağlantı tipinde de bayi (ve varsa ISP) tarafında teknik sorumlular belirlenerek SİTESAHİBİ’e kimlik bilgileri ile birlikte yazılı olarak bildirilecektir.
4.10.2
SİTESAHİBİ; kurulacak sistemin detaylarını, kullanım kriterlerini ve standartlarını, işbu Sözleşmeye ek olacak şekilde ayrıca Bayi’ye yazılı olarak bildirecektir. Bayi, kendisine bildirilen kriterleri yerine getirmekle yükümlüdür. SİTESAHİBİ’in, söz konusu sistem detayları ve kullanım kriterleri/standartları üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bayi; değişikliklerin bildirim tarihinden itibaren, bu değişiklikleri yerine getirecektir.
4.11. Bayi ile Satış Kanalları ve Alt Bayiler arasındaki sistem;
4.11.1. Bayi, web sitesi üzerinden Satış Kanalları ve Alt Bayilerin tanımlamasını kendisi yapacak ve şifrelerini kendilerine iletecektir. Bayi, Satış Kanalları ve Alt bayileriyle ilgili sisteme girdiği bilgilerin doğruluğunu kabul eder. SİTESAHİBİ’in söz konusu sistem üzerinde değişiklik talep etme hakkı saklıdır.
4.11.2. Bayi, kendisine bağlı Satış Kanalları ve Alt Bayilerden ödemelerini alarak limitlerini kendisi tanımlar. Satış Kanalları ve Alt bayilerle ilgili tahsilat ve limit tanımlamaları sonucu doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve sorundan bayi kendisi sorumludur.
4.11.3.
Bayi; Satış Kanalı ile arasında kurulacak sistemin, güvenliliğinden, kötüye kullanımlara açık olmasından, Abone bilgilerinin korunması açısından yeterliliğinden sorumludur. Bayi ayrıca, söz konusu sistemde yer alacak bilgilerin; servis sağlayıcılar ya da 3. kişilerin müdahalesine uğramamasını, söz konusu bilgilerin başka amaçlarla kullanılmamasını, değiştirilememesini vb.ni sağlamakla yükümlüdür.
4.11.4. SİTESAHİBİ’nın onayı olmayan bir durum ortaya çıkması veya VPN bağlantı ile ilgili süreci uzatacak başka bir durum ortaya çıkması halinde bayi; bağlantıyı Leased Line şeklinde sağlamakla yükümlü olacaklardır.
4.11.5.
Bayi; Satış Kanalı ile arasındaki sistemi, SİTESAHİBİ’in raporlama yapabilmesi için giriş yetkisi olacak şekilde kurmakla/kurdurmakla yükümlüdür.
4.11.6. Bayinin siparişlerinin yüklemesi sistemine yapıldığı anda faturası kesilir ve bayiye kargo ile veya elden teslim edilir.
4.11.7. Bayi; bir önceki günde SİTESAHİBİ’e ilettiği TL Yükleme talepleri ile SİTESAHİBİ Sisteminde kayıtlı görünen TL yükleme talepleri için, en geç ertesi gün saat 10:00’a kadar SİTESAHİBİ ile online mutabakat sağlamalıdır. Mutabakat problemleri, SİTESAHİBİ tarafından bildirilecek olan teknik spesifikasyon dokümanlarında belirtildiği şekilde çözülecektir. Online haberleşmede herhangi bir problem olması durumunda, SİTESAHİBİ tarafından gönderilen teknik spesifikasyon dokümanlarında belirtilen offline süreç uygulanacaktır.
4.11.8.
SİTESAHİBİ ile Bayi’nin kayıtları arasında farklılık olması durumunda, SİTESAHİBİ’in kayıtları esas alınacaktır.
4.15. Bayi SİTESAHİBİ’in kendisine sağladığı belge, fiyat, şifre vb bilgilerin gizliliğinden kendi ve çalışanları adına sorumludur. Bu bilgilerin 3. üncü sahıslara sızdırılması kamuya açık mecralarda (Dergi, Gazete, internet ortamı vb.) yayınlanması durumda SİTESAHİBİ’nin uğrayacağı her türlü maddi, manevi zararı tazmin edeceğini peşinen kabul eder.
4.16. Bayi SİTESAHİBİ’in kendisine sağlayacağı şifrelerin güvenliğini, sağlamakla yükümlüdür. Bu şifrelerin yetkisiz kişilerce kullanılması, hackerlar tarafından ele geçirilmesi ve kötü niyetle kullanılması durumunda meydana gelecek kendi zararı ile birlikte SİTESAHİBİ’nin uğrayacağı her türlü ticari ve manevi zararı tazmin edeceğini kabul eder.
4.17. SİTESAHİBİ 30 gün önceden bildirmek koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir. Bu durumda bayi SİTESAHİBİ’den herhangi maddi veya manevi tazmin talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.
4.18. SİTESAHİBİ Bayi’nin yukarıda belirtilen şartlardan birini veya birkaçını yerine getirmemesi ve/veya eksik getirmesi durumunda bayi’nin hesabını dondurma, bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarını tazminini talep hakkına sahiptir.
4.19. Bayi 15 gün önceden yazılı bildirilmek ve sözleşmeden kaynaklanan tüm maddi hükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile sözleşmeyi fesh edebilir.

5. VERGİ VE MASRAFLAR:
Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar bayi tarafından karşılanacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN DEVİR YASAĞI:
Bayi SİTESAHİBİ’in yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Taraflardan birinin gizlilikle ilgili hükümleri ihlal etmesi halinde diğer taraf derhal fesih edebilir.
Taraflardan birinin sözleşmenin veya sonradan yapılacak ek protokol ile sözleşmelerin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde diğer tarafın ihlale son verilmesine ilişkin olarak vereceği 30 gün sonunda ihlal devam ederse sözleme tek taraflı olarak fesih edilebilir.
Taraflardan, birinin iflası, tasfiyesi, borçlarını ödemede acze düşmesi halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal fesih edebilir ve madde 4.5 hükümleri uygulanır.
BAYİ, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini hiç ya da gereği gibi yerine getirmediği ya da ihlal ettiği takdirde, SİTESAHİBİ, Sözleşme konusu hizmeti durduracak ve BAYİ’ye ihlalin 3(üç) gün içerisinde giderilmesi için yazılı bildirimde bulunacak olup söz konusu ihlalin bildirimden itibaren 3 gün içerisinde giderilmemesi durumunda Sözleşmeyi başkaca bir ihbara ya da ihtara gerek kalmaksızın tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Taraflardan herhangi birisinin tüm aktifleri için kayyum tayin edilmiş veya iflasına karar alınmış yahut tasfiyesiz infisah halleri olan birleşme ve nevi değiştirme hariç olmak üzere tasfiyesine karar verilmişse veyahut taraflardan herhangi birisi konkordato ilan etmiş veyahut da borçlarını ödemekte acze düşmüşse (örneğin aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmışsa), diğer taraf yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla, Sözleşme’yi derhal, tek taraflı olarak sona erdirebilecektir.
SİTESAHİBİ işbu sözleşmeyi Sözleşme süresi içerisinde dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin 1(bir) hafta öncesinden ihbar etmek kaydıyla feshedebilecektir. Sözleşme’nin SİTESAHİBİ tarafından bu madde kapsamında tek taraflı feshi BAYİ’e SİTESAHİBİ’den masraf, tazminat ve başkaca ad altında bir ücret talep etme hakkı vermez.

8.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ:
İşbu sözleşme imza tarihini müteakip 1(bir) sene müddetle yürürlükte kalacak olup, taraflarca sona erme tarihinden 30 gün önce yazılı olarak fesih isteği bildirilmedikçe 1 yıllık ilave periyotlar için otomatik olarak uzamış kabul edilecektir.

9.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:
İşbu sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik taraflarca veya onların yasal temsilcilerince imzalanarak sözleşme kapsamına dahil edilebilir.

10. GİZLİLİK:
Müşterek çalışmadan ötürü SİTESAHİBİ ve Müşteri bu sözleşmeden dolayı öğrendikleri her türlü bilgiyi gizli tutacak ve diğerinin muvafakatı olmadan üçüncü şahıslara vermeyeceklerdir. Bu tip bilgilerin sözleşmede belirtilen amaçlar dahilinde tarafların iş görenlerine veya mümessillerine verilmesi hali ve kamuya önceden ifşa edilmiş olan bilgiler bundan müstesnadır. İşbu sözleşme, tarafların müşterek mutabakatları ile ...../..../20… tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim, teati ve imza edilmiş olup, Sözleşme, uyuşmazlıklarında Ankara mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Bu sözleşme (…..) sayfadan oluşmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Bizim İçin Önemlidir

Adını gittikçe daha sık duymaya başladığımız terimlerden biri Müşteri Sadakati, günümüzün rekabetçi pazarlarında sadık müşterilerin önemi her fırsatta dile getiriliyor. Müşteri sadakatinin önemi kuşkusuz ama müşterilerimiz bize sadık mı sorusundan önce kendimize sormamız gereken daha önemli bir soru var; biz müşterilerimize sadık mıyız?

Firmamız Yönetimi ve Ekibi Olarak, kurumumuzun ve müşterilerimizin, herşeyin en iyisine layık olduğuna inandık. Daha mükemmel hizmetler sunabilmek ve içinde yaşadığımız toplumla birlikte büyüyebilmek için ortak aklımızı çalıştırdık Müşteri Memnuniyeti Anayasası'nı oluşturduk.

Özümüz Sözümüzdür.

  • Madde 1: Müşteri, en önemli varlık sebebimizdir.
  • Madde 2: Müşteri, yeni Müşteri kazandırma ya da kaybettirme ihtimali olan kişidir.
  • Madde 3: Müşteri, ihtiyaçları tespit edilerek kendisine her zaman özen gösterilmesi gereken kişidir.
  • Madde 4: Müşteri, ürün veya hizmet sattıktan sonra da sürekli memnun edilmesi gereken kişidir.
  • Madde 5: Müşteri Memnuniyeti, fark yaratmak, rakiplerin önünde yer almak, büyümek ve kâr etmek için şarttır.
  • Madde 6: Tüm Müşteriler, kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir.
  • Madde 7: Tüm Firmamız Yönetim ve Ekibi Müşteri Memnuniyetini oluşturmak ve Müşterilerin "Firmamız benim İçİn düşünür, yaratır ve yapar. Kendimi Firmamız 'de güvende hissederim" demesini sağlamakla yükümlüdür.
  • Madde 8: Tüm Müşteriler "Firmamız Müşterisi"dir. Başka kurum, şube ya da Bayinin Müşterisi olduğu gerekçesiyle Müşterilere sunulacak hizmet kalitesiden taviz verilemez.
  • Madde 9: Müşteriyi zamanında bilgilendirmek ve doğru kişiye / kanala yönlendirmek, Müşteri memnuniyetinin birinci koşuludur.
  • Madde 10: Tüm Müşteriler, kullandığı ürün ve hizmetle ilgili şikayet etme hakkına sahiptir.
Parça Kontör Satışı Bayiliği İçin Yapmanız Gerekenler

Firmamız bayisi olmak için herhangi bir şekilde ücret belge veya evrak talep edilmemekle birlikte sadece "Bayi Kayıt" formumuzu doldurmanız kafidir.


Bayilik talebiniz bayi alım depertmanlarımız tarafından incelendikten sonra değerlendirilip uygun görüldüğü taktirde gün içerisinde maksimum 1 saat içinde onaylanıp tarafınıza bildirilecektir.

Sistemimiz Hakkında Merak Ettiğiniz Bazı Konular

Bayilik talebim ne kadar sürede onaylanır ?

Bayilik talebiniz bayi alım depertmanlarımız tarafından incelendikten sonra değerlendirilip uygun görüldüğü taktirde gün içerisinde maksimum 1 saat içinde onaylanıp tarafınıza bildirilecektir.

Bayiniz olmak için Ücret , Evrak veya Belge gereklimidir ?
Firmamız bayisi olmak için herhangi bir şekilde ücret belge veya evrak talep edilmemekle birlikte sadece sadece "Bayii Kayıt" formumuzu doldurmanız kafidir.

Kontör transfer etmeye nasıl başlayabilirim ?

Sistemimiz üzerinden kontör gönderebilmeniz için ilk olarak üyelik girişinde bulunan banka hesaplarımıza kendi hesabınızda kullanmak istediğiniz kadar nakiti havale veya eft yoluyla transfer etmeniz gerekmektedir. ( En az 20 Ytl ) Belirttiğiniz kredi miktarını hesabımıza transfer ettikten sonra üyelik panelinizdeki Hesap bildirimi linkinden gönderdiğiniz nakit miktarını belittiğiniz takdirde maksimum 15 ila 30 dk arasında onaylanır. Onaylandıktan sonra otomatik olarak gönderdiğiniz nakit kadar kredi hesabınıza yüklenir. Böylelikle üyelik panelinizdeki "Kontör Gönder" linkinden dilediğiniz miktarda kontör transfer etme hakkını sahip olursunuz.

Kredi yükleme işleminden sonra nasıl kontör gönderebilirim ?
Panelinize kredi yükleme işlemi tamamlandıktan sonra üyelik panelinizdeki "Kontör Gönder" sekmesine tıklayarak kontör göndermek istediğiniz operatörün logosuna tıkladıktan sonra kontör transfer etmek istediğiniz numarayı ve miktarı girip "Gönder" sekmesine basınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra belirttiğiniz operatör ve numaraya 1-5 dakika içinde kontör transferi yöneticilerimiz tarafından otomatikmen yüklenecektir.

Kontör transferinin gerçekleştiğini görebilirmiyim ?
Üyelik panelinizin anasayfasında son 15 işleminiz yer almakta olup daha evvelki transfer raporlarınızı görmek için "Raporlar" sekmesine tıklamanız ve istediğiniz tarih aralığını belirtmeniz sonucunda gün gün raporlarınızı takip edebileceksiniz. Bunun yanısıra 3 seçenekle " Hesaba Geçenler - İptal Edilenler - Beklemede olanlar " hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Hangi saatler arasında kontör talebinde bulunabilirim ?

Transfer işlemlerinizi normal şartlarda Gün içinde Hafta içi 09:00 - 22:00 Hafta sonu 10:00-22:00 saatleri içinde gerçekleştirebilir ve haftanın her gününde hizmet alabilirsiniz. Bu sürelerimizin uzatılması ve kısaltılması söz konusu durumunda güncel olarak panelinizden takip edilmekle birlikte benzeri durumlarda özel mesaj yoluyla haberdar edileceksiniz.

Transfer işlemi ne kadar sürede gerçekleştirilir ?

VermişTalep etmiş olduğunuz transfer talepleriniz yaklaşık 1 ila 5 dakika içerisinde talep ettiğiniz sim kart numarasına yüklenecektir. Bununla birlikte herhangi bir operatör kaynaklı yavaslıklardan Firmamız sorumlu olmayıp bu durumlarda tarafınıza bilgi verilecektir.

Kredi Yükleme Ödemeleri Hangi Kanallarla Yapılır ?

Bulunduğumuz an itibariyle ödemelerinizi Yapı Kredi Bankası ve İş Bankasından Havale veya Eft yolu ile yapabilirsiniz. Ptt havalesi - Kredi Kartı ve diğer ödeme şekillerinden kısa bir süre sonra tarafınıza bildirilecektir.

Kontör fiyatlarında değişiklik olursa ?
Firmamız ve Sistemimizde kontör fiyatlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda toplu olarak tüm bayilerimiz mutlaka özel mesaj veya duyuru yoluyla haberdar edileceklerdir. Duyuru ve mesajlarınızı takip etmek sorumluluğu altında olup Firmamız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Fiyat ve sistem üzerindeki herhangi bir şekilde yapılan tüm değişikliklerden bayilerimize belirttiğimiz yolla haber verileceğiniz taahhüt ederiz.

Geri Ödeme Garantisi
Bayilerimize her şekilde % 100 müşteri memnuniyetini garanti etmekle birlikte herhangi bir aksaklık veya size ait bir sebepten dolayı geri ödeme isteklerinizi karsılamaktadır.

Not : Geri ödenmesini talep ettiğiniz miktar 50 Ytl nin altında olmamakla birlikte ödemeler Pazartesi ve Cuma günleri yapılacaktır.

Güvenlik Sistemimiz
Firmamız sahip olduğu sistem güvenliğini sağlamanın yanısıra birllikte çalıştığımız bayilerimizinde güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Sisteme yapılan bütün girişlerinizde İp Tarih ve saat kayıtları alınıp güvenlik sekmesinde bayilerimize gösterilirler.

Diğer Sorular
Sistemimiz ve işleyiş şekilleri hakkında herhangi bir şekilde yanıt alamadığınız soruları gün içerisinde Buraya Tıklayarak verdiğimiz adres - msn - mail ve telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

BAYİ ANA SAYFASI

1001 ARAMA TUŞU GELEN MENÜDE TKU VERGİ BORCUNU TUŞLAYIN - GELEN MESAJDA BORC BİLGİLERİNİ GÖRECEKESİNİZ

Bayi Başvuru Formu
Firmamız Hakkında

firma hakkında tanıtıcı yazı

Fiyat Listemiz

fiyatlar

İletişim Formu
 
 
Ana Sayfa  |  Kurumsal  |  Bayimiz Olun  |  Haberler  |  Fiyat Listemiz  |  E-Ticaret  |  Sık Sorulan Sorular  İletişim
NÖBETÇİ FATURA © 2008
tasarım ve programlama
V.2016